زابیل

نگاه تو پیش منه
حواس تو اینجا که نیست
پیش یه رسوای دیگست
تابلو بابا